Tăng cường đấu tranh ngăn chặn thông tin giả, xấu độc trên mạng xã hội

Thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta. Chúng tung thông tin giả, xấu, độc, xuyên tạc đang từng ngày, từng giờ lan tràn trên Internet và mạng xã hội (MXH). Do vậy, các cấp, các ngành phải chủ động và tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong tình hình mới.

Thông tin giả, xấu, độc tràn lan trên Mạng xã hội

Các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt, đặc biệt là chúng lợi dụng Internet, MXH đưa những ý kiến trái với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sai tình hình thực tiễn cách mạng, đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại ở Việt Nam như tổ chức Việt Tân, Đài Á châu tự do, BBC Việt ngữ, thoibao.de,… thường xuyên đăng tải, tung thông tin sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam.

Chúng thiết lập các trang website, blog, Facebook, YouTube, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ”,… phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung xấu, độc để chống phá; đăng tải thông tin thật – giả lẫn lộn để đả kích, phủ nhận truyền thống cách mạng, bản chất cách mạng cao đẹp của lực lượng vũ trang, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, lôi kéo, tập hợp dư luận, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Chuyển hóa các bài viết có sẵn thành thể thơ hoặc bài hát phát trên các kênh âm nhạc trực tuyến làm công cụ tuyên truyền, chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thực hiện thủ đoạn mới bằng cách huy động, kêu gọi các tài khoản trên MXH gắn các biểu ngữ phản đối Dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng,… tạo ra hiệu ứng đám đông, nhằm mưu đồ tác động thay đổi tư tưởng trong xã hội theo chiều hướng tiêu cực. Bên cạnh đó, cả nước ta đang phải đương đầu trước những khó khăn, phức tạp do đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 lan rộng, tốc độ lây lan rất nhanh, biến chủng khó lường, các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đã rất nỗ lực, chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ trong phòng, chống dịch. Song,e tổ chức khủng bố Việt Tân đã tráo trở cắt ghép hình ảnh xe bọc thép tung lên MXH để xuyên tạc rằng: “Hà Nội huy động lực lượng quân đội vào Sài Gòn để dẹp loạn nếu dân đói làm loạn… Quân đội hiện diện khắp đường phố Sài Gòn là để răn đe dân chứ không phải chống dịch Covid-19”,…

Mục tiêu của chúng nhằm chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân; dựng ra chuyện nhóm này, nhóm kia hãm hại,… đả kích một số đối tượng xấu để bịa đặt, suy diễn, kích động làm “nóng” tình hình; bày ra âm mưu cực kỳ tinh vi, xảo quyệt hòng thúc đẩy nhanh các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội, đơn vị. Các thông tin do các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhào nặn rất tinh vi, trộn lẫn tốt – xấu, thật – giả, khó nhận diện, trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Những thông tin như vậy trước hết các thế lực phản động kích động sự hiếu kỳ của đông đảo người dân; đồng thời, tạo sự mâu thuẫn, đấu đá nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Nhận thức rõ tác động tiêu cực của những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đối với công tác tư tưởng, cấp ủy Đảng các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thường xuyên chú trọng định hướng đấu tranh trên MXH; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng và thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức đấu tranh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Tuy nhiên, việc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng nhằm phản bác các thông tin giả, xấu, độc, sai sự thật ở một số cơ quan, đơn vị cơ sở chưa thật sự chủ động, nhạy bén, sắc sảo, chưa liên tục, còn phải đôn đốc, nhắc nhở. Một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham gia chưa thường xuyên, lơ là, thiếu sót, thiếu tính tự giác dễ dẫn đến bị kẻ xấu lợi dụng, kích động nhưng chưa được đấu tranh, ngăn chặn kịp thời; đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin chưa thành thạo, nhiều cán bộ chưa biết cách vào các trang MXH để comment phản bác những luận điệu xuyên tạc,… nên chưa tạo được sự chú ý rộng rãi và sức lan tỏa đối với cộng đồng. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn mang tính hình thức, thụ động, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác này; nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của kẻ địch chậm đổi mới; thiếu những bài viết có chất lượng chuyên sâu để đấu tranh trực diện phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái;…

Tăng cường cảnh giác với tin giả trên Mạng xã hội

Để nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên Internet, MXH của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tình hình mới cần tập trung một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường lãnh, chỉ đạo của Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên MXH.

Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng về công tác đấu tranh phản bác luận điệu sai trái trên không gian mạng theo định hướng, chỉ đạo thống nhất; đồng thời, giao mỗi ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị phải xây dựng lực lượng, hệ thống, kế hoạch tuyên truyền; thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng mơ hồ về chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng, tuyên truyền với các nhiệm vụ phát triển KT – XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Hai là, đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên MXH cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân thấy rõ “tính hai mặt” của MXH, hiểu biết đầy đủ những thủ đoạn hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch; mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân; định hướng thông tin chính xác, kịp thời nhằm tạo khả năng “miễn dịch”, “tự đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ địch.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa hình thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên MXH.

Đổi mới nội dung tuyên truyền đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,… trên MXH; hướng mạnh về cơ sở, tăng cường thông tin đối ngoại. Từ đó, nâng cao khả năng đề kháng và phản bác của người dân trước những thông tin sai trái, thù địch.

Bốn là, duy trì thường xuyên và có hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền trong quần chúng nhân dân.

Chủ động thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tính định hướng nhằm giải quyết hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị, nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân cần cảnh giác với thông tin trên các trang MXH, phải tỉnh táo, sáng suốt nhận biết thông tin nào là đúng, chính xác, thông tin nào là giả, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tránh bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị sử dụng để lôi kéo, kích động người dân hướng theo ý đồ xấu, độc của chúng. Phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Ths Nguyễn Thanh Hoàng

Tags :

Share :

About Author
About Author

Natoque eros nam morbi nunc ut. Viverra lacinia commodo maecenas placerat iaculis elementum blandit vivamus posuere ut vestibulum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Latest Post

Categories

Construction industry at its finest

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor